KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - KLIENT
wersja - 25 maja 2018
Szanowni Państwo,
przedstawiamy niniejszym informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z
wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
[zwanego potocznie RODO].
Prowadzenie sprzedaży internetowej za pośrednictwem portalu Allegro wiąże się z przetwarzaniem
przez nas danych osobowych kupujących, którzy zdecydowali się nabyć towar na naszych aukcjach.
Na skutek zawarcia z nami przez Państwa - w trybie przewidzianym w regulaminie Allegro - umowy
sprzedaży, otrzymujemy informacje zawierające Państwa dane osobowe, niezbędne do
sfinalizowania transakcji.
Z uwagi na dbałość o zapewnienie zgodności naszych działań z wymogami prawa, pragniemy
zaprezentować informacje, które przybliżą zasady i sposób przetwarzania przez nas Państwa
danych osobowych.
ADMINISTRATOR DANYCH
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach naszej działalności jest:
ALLNET Jacek Czerwiński
ul. Mełgiewska 9E
20-209 Lublin
e-mail: biuro@all-net.com.pl
tel.: (81) 463-42-76
zwany dalej Sprzedawcą lub Administratorem. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony
Danych.
ŹRÓDŁO POZYSKIWANIA DANYCH
2. Państwa dane osobowe otrzymujemy od Allegro, tj. od Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000635012, NIP 525-26-74-798, REGON
365331553 w związku z zasadami funkcjonowania portalu www.allegro.pl. Obejmuje to w
szczególności przekazanie do nas danych osoby, która wygrała daną aukcję oraz pyt
dotyczących takiej aukcji.
Zakres otrzymywanych danych osobowych obejmuje informacje aktualnie widniejące w
ustawieniach Państwa konta na Allegro, tj. imię i nazwisko, nick Allegro, adres zamieszkania
(ewentualnie adres do wysyłki), e-mail oraz telefon. Jeśli dobrowolnie podaliście Państwo w
formularzach Allegro dodatkowe dane osobowe, to również takie dane możemy otrzymać od
Allegro.
Niektóre dane możemy uzyskać także bezpośrednio od Państwa w ramach kontaktów
związanych z transakcją, w tym w zakresie korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi lub
gwarancji, jak również w przypadku płatności przelewem.
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, gdyż jest to niezbędne dla:
realizacji zawartej z Państwem (lub z reprezentowanym przez Państwa podmiotem) umowy
sprzedaży lub dla podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem takiej umowy [art.
6 ust. 1 lit b) RODO] - w celu realizacji prowadzonej przez nas sprzedaży internetowej, w tym
w zakresie obsługi zakupów i reklamacji;
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - KLIENT
wersja - 25 maja 2018
wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych [art. 6 ust. 1 lit c) RODO] -tj. spełniania
wymogów wynikających z przepisów podatkowych i zasad rachunkowości, w tym
prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dowodów księgowych, jak
również realizowania wymogów wynikających z RODO lub przepisów regulujących obszar
praw konsumentów w celu zgodnego z prawem prowadzenia działalności gospodarczej;
osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas
lub przez stronę trzecią [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO], w szczególności w zakresie zabezpieczenia
dowodów należytego wykonania umowy oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń –
w tym prowadzenia czynności windykacyjnych związanych z dochodzeniem przysługujących
nam roszczeń z tytułu dokonanej sprzedaży;
W ramach realizowanego przetwarzania nie stosujemy profilowania danych.
PRZECHOWYWANIE DANYCH
4. Przechowywanie przez nas Państwa danych osobowych odbywać się będzie przez okres
niezbędny do realizacji celów przetwarzania, to jest przede wszystkim przez okres konieczny dla
realizacji obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa lub okres istnienia obowiązków
wynikających z zawartej z Państwem umowy sprzedaży, ale również później tj. do czasu upływu
okresu przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji sprzedaży i upływu okresu istnienia
obowiązku udokumentowania faktu należytej realizacji umowy, w tym względem organów
podatkowych, organów wymiaru sprawiedliwości, organów administracji.
ODBIORCY DANYCH
5. W ramach prowadzonej działalności korzystamy z usług podwykonawców świadczących usługi
wspierające funkcjonowanie naszej firmy, w tym zapewniających usługi: księgowe,
informatyczne, dostaw internetu, poczty e-mail, pocztowe lub kurierskie, bankowe, płatnicze,
operatorów płatności elektronicznych. Wszystkie te podmioty w zakresie świadczonych usług
mogą przetwarzać Państwa dane osobowe. Dane te mogą też być o ile wymagają tego
przepisy prawa - przekazywane do podmiotów, organów lub instytucji, z których właściwością
lub zadaniami wiąże się możliwość żądania informacji lub kontroli prowadzonej przez nas
działalności, a także do naszych pracowników i współpracowników. W ramach dochodzenia
roszczeń możemy także przekazać dane do rejestrów dłużników, firm zajmujących się
windykacją, kancelarii prawnych, a także do organów i instytucji związanych z dochodzeniem
roszczeń (mediatorzy, sądy, komornicy). Państwa dane osobowe możemy także przekazać do
Allegro w związku z realizacją wymogów i obowiązków nałożonych na nas w regulaminie Allegro.
Nie będziemy przekazywać Państwa danych do państw trzecich (tj. poza obszar EOG).
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH
6. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest wymogiem narzuconym przez przepisy
ustawy, ale jest konieczne dla zawarcia z nami umowy i dla jej realizacji. Przekazanie nam tych
danych przez Allegro wiąże się z zasadami korzystania z Allegro, a w konsekwencji - założenie
konta na Allegro i dokonanie zakupu na naszej aukcji skutkuje przekazaniem nam przez Allegro
danych podanych uprzednio przez nabywcę. Wynika to z umowy zawartej przez Państwa z
Allegro w ramach rejestracji konta użytkownika w ich serwisie.
Tym samym - bez podania prawidłowych danych osobowych - nie będziecie Państwo mogli
zawierać z nami umów sprzedaży za pośrednictwem Allegro.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - KLIENT
wersja - 25 maja 2018
POUCZENIA O PRAWACH
7. Mają Państwo prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do Państwa danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania [tylko w określonych powyżej przypadkach przetwarzania
opartego o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] i prawo do przenoszenia danych.
Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
W przypadku przetwarzania opartego o Państwa zgodę, macie Państwo prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Zmiana niniejszej informacji jest możliwa w szczególności z tych samych powodów, które
podstawą do zmiany Regulaminu naszego sklepu na Allegro.